Αξιολόγηση Διδασκόντων & Εκπ. Διαδικασιών από Φοιτητές

Το διάστημα από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) είναι διαθέσιμο στους φοιτητές όλων των Σχολών του ΕΑΠ προκειμένου να εισέλθουν και να προβούν σε αξιολόγηση των διδασκόντων και γενικότερα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΕΑΠ. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική και ανώνυμη.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν τους διδάσκοντες, την οργάνωση της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ), τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή του ΕΑΠ καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδεται ή παράγεται από το ΕΑΠ. Με την είσοδό τους στο ΣΗΑ οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο με ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Από το 2012-2013 σχεδιάστηκε νέο ερωτηματολόγιο σύμφωνο με το πρότυπο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) αλλά και τις προτάσεις όλων των Σχολών, των διοικητικών υπηρεσιών και των φοιτητών του ΕΑΠ.

Η ΜΕΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζει στους φοιτητές, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγησή τους.