Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστές

Παράλληλα με την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές πραγματοποιείται και η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους συντονιστές. Η συμμετοχή των συντονιστών είναι υποχρεωτική.

Ο συντονιστής εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) και μέσω της υπηρεσίας «Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστές» αξιολογεί το διδακτικό προσωπικό της θεματικής ενότητας την οποία συντονίζει. Επιπρόσθετα, ο συντονιστής καταχωρεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη φόρμα, κείμενο το οποίο αποτελεί την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης αξιολόγησης.

Η ΜΕΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζει στους συντονιστές, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγησή τους.