Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Για τη βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης των αντικειμένων της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο ΕΑΠ, διεξάγεται μία διά ζώσης διαδικασία πιστοποίησης. Κατά την πιστοποίηση οι επιμορφούμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για το κάθε θεματικό αντικείμενο που εγγράφηκαν. Ανάλογα με τη γεωγραφική διασπορά των συμμετεχόντων/ουσών, το ΕΑΠ ορίζει χώρους πιστοποίησης σε όλη την επικρατεία.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες/χουσες ενημερώνονται αναλυτικά από τη ΜΕΑΕ για τη διαδικασία της πιστοποίησης.