Ανάλυση Δεδομένων ΕΑΠ και Παραγωγή Εκθέσων

Παραγωγή Αναφορών για την Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Ηλεκτρονικές αναφορές αξιολόγησης

Η ΜΕΑΕ δημιούργεί ηλεκτρονικές αναφορές με τα αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τους διδάσκοντες και τους συντονιστές. Οι αναφορές αυτές είναι προσβάσιμες μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΕΑΕ και παραμένουν διαθέσιμες (μέσω της αντίστοιχης Υπηρεσίας Ιστορικού Αξιολόγησης) σε όλους τους ενδιαφερομένους. 

Συγκεντρωτικές αναφορές αξιολόγησης

Η ΜΕΑΕ αντλώντας δεδομένα της ηλεκτρονικης αξιολόγησης παράγει την ετήσια αναφορά με τίτλο Απολογισμός Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης. Η παραγωγή της αναφοράς γίνεται μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στη Διοίκηση του ΕΑΠ. Επίσης, τμήματα του αποσλογισμού που αφορούν συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) κοινοποιούνται στους Κοσμήτορες των Σχολών στην οποία ανήκουν τα εν λόγω ΠΣ καθώς καθώς και στους Διευθυντές των αντίστοιχων ΠΣ.

Infographics

Η ΜΕΑΕ σχεδίασε και δημιούργησε Infographics που παρουσιάζουν σύντομα τα δεδομένα της εσωτερικής αξιολόγησης. Δημιουργήθηκαν κατάλληλα infographics σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολών και Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν ετήσια αποτελέσματα και συγκριτικές αναλύσεις σε βάθος πενταετίας. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσίασης των δράσεων της ΜΕΑΕ στις 21 Οκτωβρίου 2015, επιλεγμένα έντυπα infographics είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της αίθουσας και απέσπασαν πολλά θετικά σχόλια.

Εξειδικευμένες αναφορές για ΘΕ που διδάσκονται σε παραπάνω από ένα ΠΣ

Η ιδιομορφία στο ΕΑΠ να υπάρχουν κάποιες ΘΕ οι οποίες διδάσκονται σε παραπάνω από ένα ΠΣ δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία στην ανάλυση των δεδομένων αξιολόγησης αφού σε κάθε είδους πράξη θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί εάν τα αποτελέσματα για μία ΘΕ θα πρέπει να υπολογιστούν λαμβάνοντας υπόψη όλους τους φοιτητές της ΘΕ ή μόνο αυτούς που συμμετείχαν στο υπό εξέταση ΠΣ. Η δεύτερη λύση (η οποία εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα) συνεισφέρει μεν στην ορθότητα των τιμών αλλά αποκρύπτει τη συνολική απεικόνιση της κατάστασης μίας ΘΕ, αφού δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των φοιτητών της, ανεξαρτήτως ΠΣ. Έτσι η ΜΕΑΕ παράγει εξειδικευμένες εκθέσεις σε επίπεδο ΘΕ οι οποίες όμως αφορούν το σύνολο των φοιτητών για κάθε ΘΕ που διδάσκεται σε παραπάνω από ένα ΠΣ. Οι εκθέσεις αυτές επισυνάπτονται στους απολογισμούς που αποστέλλονται σε κάθε ΠΣ. Με αυτόν τον τρόπο οι συντονιστές των ΘΕ αυτών είναι σε θέση να έχουν μία πλήρη εικόνα για την αξιολόγηση στη συγκεκριμένη ΘΕ.

Δείκτες αξιολόγησης και επιπλέον στατιστικά αποτελέσματα

Αντλώντας πρωτογενή δεδομένα από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών και έπειτα από εκτεταμένη επεξεργασία και ελέγχους, η ΜΕΑΕ παραγάγει πέντε ομάδες εκθέσεων, οι οποίες περιέχουν δείκτες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ΕΑΠ. Κάθε τέτοια ομάδα περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του ΕΑΠ, για κάθε Σχολή του ΕΑΠ, και για ολόκληρο το ΕΑΠ. Οι πέντε ομάδες εκθέσεων αφορούν στα γενικά στοιχεία των φοιτητών, στις επιδόσεις των φοιτητών, στην εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών, σε στοιχεία του διδακτικού έργου στο ΕΑΠ και στα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων.