Ειδικές Εκθέσεις Δεικτών

Αντλώντας πρωτογενή δεδομένα από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, η ΜΕΑΕ παράγει ειδικές εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν δείκτες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ΕΑΠ. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), Σχολής και για ολόκληρο το ΕΑΠ με συγκριτική παρουσίαση σε βάθος 5 Ακαδημαϊκών Ετών.

Αναλυτικά οι εκθέσεις που παράγονται από τη ΜΕΑΕ αφορούν στα παρακάτω: