Αξιολόγηση Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού από Διδάσκοντες

Η αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από διδάσκοντες λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδ. έτος 2014-2015. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και γίνεται με κατάλληλο ερωτηματολόγιο που έχει εισηγηθεί η ΜΕΑΕ, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από σχετική μελέτη της Μονάδας, από εσωτερική διαβούλευση με τις Σχολές του ΕΑΠ και από την έγκρισή του από την Επιστημονική Επιτροπή της ΜΕΑΕ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δημιουργηθεί και ενσωματωθεί πλήρως στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΕΑΕ, ενώ αρχικοποιείται αυτόματα με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από την εκάστοτε αξιολόγηση του ακαδημαϊκού έτους. Η κράτηση ιστορικών στοιχείων αξιολόγησης έχει ήδη σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σε μία αρχική έκδοση, και η ολοκλήρωση της αποτελεί μελλοντική δράση της Μονάδας.