Αναφορές

Κάθε χρόνο η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) παράγει ένα σύνολό Αναφορών-Εκθέσεων οι οποίες σχετίζονται τόσο με την αποτίμηση της διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης όσο και με το επίπεδο του παρεχόμενου εκπαίδευτικού έργου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) (Ειδικές Εκθέσεις Δεικτών). Οι συγκεκριμένες εκθέσεις παρέχουν στον αναγνώση μία αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα του Ιδρύματος (ΕΑΠ, Σχολών, Προγραμμάτων Σπουδών, Θεματικών Ενοτητων και Τμημάτων). Η αποστολή τους προς τους εμπλεκόμενους (Διοικούσα Επιτροπή, Κοσμήτορες, Διευθυντές ΠΣ) πραγματοποιείται τον Ιανουάριο του εκάστωτε Ακαδ. Έτους. Τέλος, το η ΜΕΑΕ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας ειδικής αναφοράς κατάταξη του ΕΑΠ στις διεθνείς λίστες των πανεπιστημίων.