Ηλεκτρονικό Σύστημα Διεξαγωγής Ερευνών

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες της και προχωρά σε νέες προσεγγίσεις αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΑΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μονάδα ανέπτυξε και υποστηρίζει ένα αυτόνομο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διεξαγωγής Ερευνών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση οποιουδήποτε συστήματος ή διαδικασίας που μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του ΕΑΠ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΕΑΕ για περαιτέρω πληροφορίες.