Υποέργο 4 Πράξης του ΕΑΠ - Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης & Επιμόφωσης

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) του Ε.Α.Π. ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθρο 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθρο 13 του Ν. 3260/2004 και από το άρθρο 19 του Ν. 3577/2007).

Από το 2010 η ανάπτυξη και η βελτίωση των υπηρεσιών της Μ.Ε.Α.Ε. χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. από την πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» με κωδικό ΟΠΣ 296121 και το υποέργο 4 με τίτλο «Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης»

Το υποέργο 4 αφορά όλες τις δραστηριότητες της ανεξάρτητης Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και επιμόρφωσης του Ε.Α.Π. και αποτελείται από 5 ανεξάρτητα Π.Ε.

Π.Ε.1: Αφορά την επέκταση, ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποστηρικτικών διαδικασιών που θα δώσουν τη δυνατότητα στη Μ.Ε.Α.Ε. να υλοποιεί την εσωτερική αξιολόγηση του Ε.Δ.Υ. (Εναλλακτικoύ Διδακτικού Υλικού) του Ε.Α.Π., συλλέγοντας και αναλύοντας τα δεδομένα από τους φοιτητές, διδάσκοντες και συντονιστές του Ε.Α.Π

Π.Ε.2: Αφορά την επέκταση, ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποστηρικτικών διαδικασιών που θα δώσουν τη δυνατότητα στη Μ.Ε.Α.Ε. να υλοποιεί την εσωτερική αξιολόγηση, των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος από απόσταση, συλλέγοντας και αναλύοντας τα δεδομένα.

Π.Ε.3: Αφορά την ανάπτυξη συστήματος αυτόματης συγκέντρωσης και διαχείρισης στοιχείων εσωτερικής αξιολόγησης και την παρουσίαση των στοιχείων σε ομάδα εξωτερικών αξιολογητών που θα διεξάγει την εξωτερική αξιολόγηση.

Π.Ε.4: Αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας επιλογής διδασκόντων, την ανάπτυξη υλικού επιμόρφωσης και τη διεξαγωγή επιμορφώσεων για τους διδάσκοντες του Ε.Α.Π. Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας προτείνονται: α) η τροποποίηση του συστήματος επιλογής Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης και η ανάδραση αυτών, β) η ανάπτυξη υλικού επιμόρφωσης διδασκόντων (κυρίως αφορά υλικό αυτο-διδασκαλίας) και γ) η επιμόρφωση διδασκόντων του Ε.Α.Π. μέσα από σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Π.Ε.5: Αφορά τη λειτουργία της Μ.Ε.Α.Ε., την οικονομική διαχείριση, την υποστήριξη των υπολοίπων πακέτων εργασίας, και τη διεξαγωγή έρευνας για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης. Είναι το βασικό πακέτο εργασίας στο οποίο θα γίνει η διαχείριση και ο συντονισμός των Π.Ε .της Μ.Ε.Α.Ε., αλλά και η αξιολόγηση δεδομένων του ΕΑΠ που δεν σχετίζονται με το εκπαιδευτικό έργο και δεν αξιολογούνται σε άλλα πακέτα εργασίας.

Π.Ε.6: Αφορά την υποστήριξη της επιμόρφωσης υποψήφιων ΣΕΠ στη μεθοδολογία παροχής σπουδών από απόσταση με χρήση τεχνολογιών Massive Open Online Courses (MOOCs). Τα MOOCs είναι online μαθήματα που αποσκοπούν στην διαδραστική συμμετοχή μεγάλης κλίμακας και στην ανοιχτή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Στόχος της σχεδιαζόμενης δράσης είναι να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες στις τεχνολογίες των MOOCs και να σχεδιαστεί η πλατφόρμα που θα εφαρμόζει την τεχνολογία MOOC, ώστε να λαμβάνουν εξ αποστάσεως επιμόρφωση όλα τα μέλη ΣΕΠ.

Για να έχετε πρόσβαση στα παραδοτέα του Υποέργου 4 συνδεθείτε με τα στοιχεία που σας έχουν χορηγηθεί από τη ΜΕΑΕ.

Σύνδεση

Να με θυμάσαι