Επιμόρφωση

Στόχος της επιμόρφωση των διδασκόντων, και ιδίως των νέων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) είναι να καταρτίζονται με γνώσεις σχετικές με την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση καθώς και με τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο ΕΑΠ. Μέχρι το ακαδ. έτος 2014-15, η διαδικασία της επιμόρφωσης γινόταν με δια ζώσης σεμινάρια, κάτι που δημιουργούσε περιορισμούς ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη δυνατότητα συμμετοχής διδασκόντων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, τη δυνατότητα οικονομικής κάλυψης σχετικών δαπανών κ.λπ. Πλέον, η επιμόρφωση των μελών ΣΕΠ πραγματοποιέιται από απόσταση με xρήση τεχνολογιών Massive Open Online Courses (MOOCs). Τα MOOCs είναι online μαθήματα που αποσκοπούν στη διαδραστική συμμετοχή μεγάλης κλίμακας και στην ανοιχτή πρόσβαση μέσω του διαδικτύου.