Στελέχωση της Μ.Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο, το προσωπικό της ΜΕΑΕ διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό και σε προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται και από μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ με ειδίκευση ή εμπειρία στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης της ΕΚΠ, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της διά βίου Κατάρτισης. Το προσωπικό της Μονάδας προσλαμβάνεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και διατίθεται στη ΜΕΑΕ από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΜΕΑΕ.

Η στελέχωση της Μ.Ε.Α.Ε. έχει προγραμματιστεί με βάση το ακόλουθο οργανόγραμμα: