Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

H ΜΕΑΕ καταγράφει μέσω κατάλληλων δρασεων τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα κατόπιν γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης. Η καταγραφή γίνεται με την συμπλήρωση κατάλληλης απογραφικής φόρμας η οποία αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΕΑΠ, στους Κοσμήτορες των Σχολών, στους Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ) καθώς και στον επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημερωση της ευρύτερης κοινότητας του ΕΑΠ (Φοιτητές, Διοικητικό Προσωπικό, Μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης.