Αξιολόγηση Συντονιστών & Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών

Από την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013, το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) υποστηρίζει μία νέα δράση αξιολόγησης με τίτλο «Αξιολόγηση Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών & Συντονιστών». Η συμμετοχή στην αξιολόγηση πραγματοποιείται από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου και είναι υποχρεωτική για όλους (διδάσκοντες, συντονιστές και διευθυντές προγραμμάτων σπουδών). Μέσω της συγκεκριμένης δράσης αξιολόγησης ο διδάσκων μπορεί να αξιολογήσει τον συντονιστή της θεματικής ενότητας, ο συντονιστής μπορεί να αξιολογήσει τον Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΣ), και τέλος, ο ΔΠΣ μπορεί να αξιολογήσει τον συντονιστή.

Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη όπου αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΣΗΑ της ΜΕΑΕ με τη συμπλήρωση από τους αξιολογητές κατάλληλης φόρμας αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης (ΔΠΣ από συντονιστή, συντονιστή από ΔΠΣ και συντονιστή από διδάσκων) παρέχονται στον αξιολογητή ένα σύνολο από άξονες και κριτήρια ως προς τα οποία θα παραθέτει σχόλια με στόχο να αναδείξει σημεία προς βελτίωση είτε στο συντονισμό μίας θεματικής ενότητας είτε στη διεύθυνση ενός προγράμματος σπουδών. Οι άξονες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

Άξονες αξιολόγησης Διευθυντών των ΠΣ από τους Συντονιστές των ΘΕ:

  • Διοίκηση και Εύρυθμη Λειτουργία ΠΣ
  • Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη ΠΣ
  • Επικοινωνία και Συμβουλευτική Διευθυντή ΠΣ

Άξονες αξιολόγησης Συντονιστών των ΘΕ από τους Διευθυντές των ΠΣ:

  • Διοίκηση και Εύρυθμη Λειτουργία ΘΕ
  • Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη ΘΕ και ΠΣ
  • Επικοινωνία και Ανάδραση Συντονιστή

Άξονες αξιολόγησης Συντονιστών των ΘΕ από τους Διδάσκοντες των ΘΕ:

  • Διοίκηση και Εύρυθμη Λειτουργία ΘΕ
  • Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη ΘΕ
  • Επικοινωνία και Συμβουλευτική Συντονιστή

Η ΜΕΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζει στους αξιολογητές, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγησή τους.

Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη δράση αξιολόγησης γίνονται διαθέσιμα στις αρχές του Αυγούστου σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Διοικούσα Επιτροπή χρονοδιάγραμμα.