Διάρθρωση

Tα όργανα διοίκησης της Μονάδας είναι α) ο Διευθυντής και β) την Επιστημονική Επιτροπή. Τα όργανα διοίκησης έχουν τριετή θητεία.

Ο Διευθυντής επιλέγεται από τη Σύγκλητο από τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές του ΕΑΠ που θέτουν υποψηφιότητα και έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, της αξιολόγησης της εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου εκπαίδευσης. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων γίνεται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιλογή του. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών ή Επίκουρων Καθηγητών, είτε οι υποψήφιοι δεν έχουν τα παραπάνω προσόντα, η Σύγκλητος μπορεί να επιλέγει ως Διευθυντή μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ χαμηλότερης βαθμίδας.

Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 2552/97 και επιπλέον:

  • Συντονίζει το ερευνητικό έργο της Μονάδας και προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου της.
  • Καταρτίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής και υποβάλλει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων στη Σύγκλητο, έκθεση πεπραγμένων καθώς και προϋπολογισμό και απολογισμό της Μονάδας.
  • Εισηγείται στη Σύγκλητο, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, την αγορά εξοπλισμού και άλλης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και την πρόσληψη ή απόσπαση από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ειδικών επιστημόνων για τη στελέχωση της Μονάδας με το απαραίτητο προσωπικό.
  • Μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας και των δραστηριοτήτων και προΐσταται του προσωπικού της Μονάδας.
  • Εκπροσωπεί τη Μονάδα και γενικά έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της.
  • Ενημερώνει τη Σύγκλητο και τις Κοσμητείες σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από το Διευθυντή της Μονάδας και τέσσερα μέλη ΔΕΠ  που προέρχονται από τις Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Έως ότου εκλεγεί το πρώτο μέλος ΔΕΠ στην τελευταία αυτή Σχολή, στο ΕΣ εκπροσωπούνται μόνον οι τρεις πρώτες Σχολές.

Κάθε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής του ΕΑΠ από την οποία προέρχεται.

Η Επιστημονική Επιτροπή επικουρεί το Διευθυντή στα διοικητικά του καθήκοντα. Συγκεκριμένα:

  • Διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας της Μονάδας σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει το ΕΑΠ μέσω των ακαδημαϊκών του οργάνων.
  • Αναθέτει στα μέλη του την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκτέλεσης του προγραμματισμού του.
  • Μεριμνά για τη διαχείριση της περιουσίας και των εσόδων της Μονάδας.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή.