Εξωτερική Αξιολόγηση

Κύριος σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, μέσω της ανατροφοδότησης του Ιδρύματος με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη συνεχή αναβάθμισή του (οι πληροφορίες αφορούν όλους τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου).

Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια Εξωτερικής Αξιολόγησης στα ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας είναι η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΙΠ η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται ανά 4 Ακαδημαϊκά Έτη σε κάθε Τμήμα της χώρας. Οι στόχοι της αξιολόγησης είναι:

 • Η επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης.
 • Η ανάδειξη και η τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων του Τμήματος.
 • Η συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας.

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αφορούν σε δράσεις προεργασίας αλλά και στη διεκπεραίωση της εξωτερικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, η προεργασία περιλαμβάνει:

 • Κοινοποίηση από τη ΜΟΔΙΠ. στην ΑΔΙΠ. της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
 • Επιλογή από την ΑΔΙΠ. 4 εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού) σχετικού γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Τμήματος, από μητρώο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
 • Επιλογή από τη ΜΟΔΙΠ ενός εξωτερικού εμπειρογνώμονα.
 • Συγκρότηση της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης και καθορισμός χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας.

Στις παραπάνω δράσεις η ΜΕΑΕ συνεισφέρει με την παρχοχή του σύνολο των αναφορών που παράγει στους εξωτερικούς αξιολογητές.

Η φάση της αξιολόγησης περιλαμβάνει:

 • Συνάντηση μεταξύ ΑΔΙΠ και επιτροπής στην Αθήνα και κοινοποίηση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
 • Επίσκεψη της επιτροπής στο Τμήμα και αξιολόγηση.

Επιστροφή της επιτροπής στην Αθήνα, συγγραφή της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και αναχώρηση. Η ΜΕΑΕ έχει προχωρήσει σε επικοινωνία με την ΑΔΙΠ και την ενημέρωσε για τις ιδιαιτερότητες της αξιολόγησης του ΕΑΠ (σε σχέση με τα υπόλοιπα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μας).

Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης η ΜΕΑΕ προέβη σε συνεργασία με τον οργανισμό European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) και ΑΔΙΠ. Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας ήταν η αποτίμηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών που εφαρμόζει το ΕΑΠ από κριτές-μέλη του EADTU., ενώ παράλληλα δόθηκε ανάδραση για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και εργαλείων του EADTU. Το ΠΣ που αξιολογήθηκε ήταν το «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ Στο πλαίσιο της εξωτερικής αξιολόγησης, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συναντήσεις της ΜΕΑΕ. με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ έτσι ώστε να προετοιμαστεί το απαιτούμενο υλικό και η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση έγινε από δύο μέλη-κριτές του EADTU, τους καθηγητές Keith Williams και Jon Rosewell του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Και οι δύο κριτές έχουν πολυετή εμπειρία σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ ο καθηγητής Williams έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Τεχνολογικής Σχολής του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας για 6 χρόνια και Διευθυντής του τμήματος εξ αποστάσεως μάθησης στο British Council για 3 χρόνια. Η εξωτερική αξιολόγηση έλαβε χώρα με δύο συναντήσεις με τους κριτές. Η πρώτη έγινε στις 16 Μαΐου 2012 στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα και συμμετείχαν σε αυτήν οι κριτές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του ΕΑΠ Η δεύτερη συνάντηση έγινε στις 17 Μαΐου 2012 στις εγκαταστάσεις της Α.ΔΙ.Π. και συμμετείχαν οι κριτές του EADTU, μέλη της ΑΔΙΠ και ο Διευθυντής της ΜΕΑΕ.

Τον Νοέμβριο του 2012, η ομάδα εργασίας του ΕΑΠ ενημερώθηκε ότι το ΜΒΑ έλαβε το «E-xcellence Associates Label» ως πιστοποίηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, μία διάκριση που λίγα Πανεπιστήμια ή Προγράμματα Σπουδών έχουν πετύχει μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα, οι κριτές προέβησαν σε πολύ θετικά σχόλια για το συγκεκριμένο ΠΣ αλλά και για το ΕΑΠ γενικότερα. Ορισμένα ενδεικτικά σχόλια των εξωτερικών κριτών του EADTU ήταν τα εξής:

 • "Impressive extent of survey work from ΜΕΑΕ, assessment data and reports in order to support decisions and future developments"
 • "It is important that you have a close working between academics and tutors"
 • "Use of ISO Systems in the operations is a smart and impressive idea"