Υπηρεσίες

Βασική αρχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), που ήδη την εφαρμόζει στην πράξη, είναι ότι τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ενημερώνονται και επιμορφώνονται συνεχώς στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση («αυτομόρφωση μελών ΣΕΠ», «μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση», «καλές πρακτικές», «προγράμματα επιμόρφωσης των διδασκόντων στο ΕΑΠ», «φυσιογνωμία των σπουδών στο ΕΑΠ» κα.). Επιπλέον όλα τα μέλη ΣΕΠ και ΔΕΠ του ΕΑΠ αξιολογούνται από τους Φοιτητές με στόχο τη διακρή βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου σπουδών καθώς και τον εντοπισμό περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Σε αυτό το πλαίσιο οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα στοιχεία και τις εισηγήσεις της Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Έτσι, η Επιμόρφωση και η Εσωτερική Αξιολόγηση αποτελούν δύο αναπόσπαστα συνδεδεμένα μέρη ενός ευρύτερου συστήματος που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης από το ΕΑΠ.

Παράλληλα με τις παραπάνω υπηρεσίες η Μονάδα ανέπτυξε και υποστηρίζει ένα σύνολο δράσεων που μπορούν να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τόσο της ΜΕΑΕ όσο του ΕΑΠ συνολικά. Σημαντική είναι επίσης ση συμμετοχή της ΜΕΑΕ και στις διαδικασίες της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η ΜΕΑΕ παρέχει ένα μεγάλο όγκο πληροφορίας σχετικά με την εκπαιδευση στο ΕΑΠ γεγονός που μπορεί να δώσει μία εις βάθος εικόνα για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.

Τέλος, όλες οι δράσεις της ΜΕΑΕ γνωστοποιούνται στο σύνολο του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ΕΑΠ αλλά και σε εξωτερικούς φορείς (πχ. άλλα Πανεπιστήμια) μέσω των δράσεων προβολής που πραγματοποιούνται σχεδόν ανά έτος.