Αξιολόγηση Διδασκόντων & Εκπ. Διαδικασιών από Φοιτητές

Το διάστημα από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα μέσα Μαΐου το Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) είναι διαθέσιμο στους φοιτητές όλων των Σχολών του ΕΑΠ προκειμένου να εισέλθουν και να προβούν σε αξιολόγηση των διδασκόντων και γενικότερα των εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΕΑΠ. Η συμμετοχή των φοιτητών είναι προαιρετική και ανώνυμη και η αξιολόγηση τους προσμετράται κατά 65% στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας των διδασκόντων.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν τους διδάσκοντες, την οργάνωση της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ), τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδομή του ΕΑΠ καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδεται ή παράγεται από το ΕΑΠ. Με την είσοδό τους στο ΣΗΑ οι φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο με ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Από το 2012-2013 σχεδιάστηκε νέο ερωτηματολόγιο σύμφωνο με το πρότυπο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) αλλά και τις προτάσεις όλων των Σχολών, των διοικητικών υπηρεσιών και των φοιτητών του ΕΑΠ.

Η ΜΕΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζει στους φοιτητές, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγησή τους.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία που ακολουθείται για την εσωτερική αξιολόγηση είναι η εξής:

  1. Η ΜΕΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της αξιολόγησης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δέχεται αξιολογήσεις από τους φοιτητές. Η περίοδος της αξιολόγησης συνήθως επιλέγεται να είναι πριν τις εξετάσεις των φοιτητών.
  2. Ο φοιτητής εισέρχεται στο σύστημα και το σύστημα ελέγχει αν έχει δικαίωμα αξιολόγησης και σε ποιες θεματικές ενότητες.
  3. Ο φοιτητής επιλέγει τη θεματική ενότητα που τον ενδιαφέρει και συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις απαντήσεις του ώστε να μπορεί, σε περίπτωση που το επιθυμεί, να τις επεξεργαστεί εκ νέου (μέσα στα χρονικά όρια της αξιολόγησης) ή να τις υποβάλλει οριστικά στο σύστημα.
  4. Με την υποβολή της αξιολόγησης τηρούνται δύο αρχεία. Το πρώτο κρατάει μόνο την πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος φοιτητής ολοκλήρωσε την αξιολόγηση (ώστε να μην μπορεί να μετέχει και δεύτερη φορά). Ταυτόχρονα τα δεδομένα της αξιολόγησης καταχωρούνται σε Βάση Δεδομένων απογυμνωμένα από κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να τα συνδέσει με το φοιτητή.
  5. Έτσι στο σύστημα παραμένουν οι αξιολογήσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας τρόπος συσχέτισης κάποιας αξιολόγησης με συγκεκριμένο φοιτητή (ή το αντίστροφο). Κατά συνέπεια, κανένας διδάσκοντας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση με κανένα τρόπο ούτε καν στην πρώτη λίστα, δηλαδή να δει ποιοι φοιτητές συμμετείχαν στην αξιολόγηση.
  6. Με τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, αφού δηλαδή ολοκληρωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αξιολογούν, το πρώτο αρχείο χάνεται και η μόνη πληροφορία που παραμένει στο σύστημα είναι ο αριθμός των φοιτητών που συμμετείχαν και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Βασική αρχή του ΕΑΠ είναι η ανατροφοδότηση των αξιολογουμένων. Οι αξιολογούμενοι μπορούν να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους και κατά συνέπεια τα σημεία στα οποία τυχόν θα χρειαστεί να βελτιώσουν το έργο τους.

Η αξιολόγηση του έργου των διδασκόντων καλύπτει τους πρώτους μήνες των σπουδών (έως τον Απρίλιο). Αυτό γίνεται με στόχο να έχουν εξαχθεί τα αποτελέσματα έως το Μάιο προκειμένου να συνυπολογιστούν κατά τη διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μελών του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι διδάσκοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους από τους φοιτητές και το συντονιστή τους μετά το τέλος των εξετάσεων και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της βαθμολογίαςόλων των διδασκόντων του ΕΑΠ. Η διάθεση των αποτελεσμάτων είναι ηλεκτρονική και γίνεται στις αρχές του Αυγούστου.

Κριτήριο Β6

  • ΣΕΠ οι οποίοι έλαβαν βαθμολογία φοιτητών μεγαλύτερη του 3 και βαθμολογία συντονιστή μεγαλύτερη του 2 και στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε τουλάχιστον το 25% του συνόλου των φοιτητών του τμήματός τους. Οι ΣΕΠ αυτής της κατηγορίας λαμβάνουν το σύνολο της βαθμολογίας, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, και προστίθεται στο κριτήριο Β6 του πίνακα επιλογής ΣΕΠ.
  • ΣΕΠ για τους οποίους στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε λιγότερο από το 25% του συνόλου των φοιτητών του τμήματός τους. Για τους ΣΕΠ αυτούς, στο κριτήριο Β6 του πίνακα επιλογής των ΣΕΠ. προστίθεται μόνο το ποσοστό που αναλογεί στο βαθμό του Συντονιστή (θεωρείται δηλαδή ότι δεν υπάρχουν δεδομένα από την αξιολόγηση των φοιτητών). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο βαθμός του Συντονιστή είναι μικρότερος ή ίσος του 2 και σε αυτή την περίπτωση εντάσσονται στην επόμενη κατηγορία.
  • ΣΕΠ οι οποίοι έλαβαν βαθμολογία φοιτητών μικρότερη ή ίση του 3 (με την προϋπόθεση ότι στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχε τουλάχιστον το 25% του συνόλου των φοιτητών του τμήματός τους), ή βαθμολογία συντονιστή μικρότερη ή ίση του 2. Οι ΣΕΠ αυτής της κατηγορίας θεωρούνται ότι αξιολογήθηκαν αρνητικά και δεν προστίθεται βαθμολογία στο κριτήριο Β6 του πίνακα επιλογής ΣΕΠ.