Ειδικές Εκθέσεις Δεικτών

Αντλώντας πρωτογενή δεδομένα από το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, η ΜΕΑΕ παράγει ειδικές εκθέσεις, οι οποίες περιέχουν δείκτες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ΕΑΠ. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ), Σχολής και για ολόκληρο το ΕΑΠ με συγκριτική παρουσίαση σε βάθος 5 Ακαδημαϊκών Ετών.

Αναλυτικά οι εκθέσεις που παράγονται από τη ΜΕΑΕ αφορούν στα παρακάτω:

Γενικά Στοιχεία

Η έκθεση για τα γενικά στοιχεία Φοιτητών παρουσιάζει το πλήθος των φοιτητών, την ηλικιακή κατανομή και τη μέση ηλικία τους, καθώς και τη γεωγραφική (ανά Περιφέρεια) διασπορά τους. Η συγκεκριμένη έκθεση περιέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες μελετώνται εκτενώς από την Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης της συγκεκριμένης έκθεσης είναι ο καθορισμός των πόλεων στις οποίες θα λειτουργήσουν τα τμήματα των ΘΕ.

Επιδόσεις

Η έκθεση για τις επιδόσεις φοιτητών περιέχει το πλήθος των αναθέσεων των φοιτητών σε ΘΕ, τις κατανομές των βαθμών και τους μέσους βαθμούς που έλαβαν οι φοιτητές στις προβλεπόμενες εργασίες, στην τελική γραπτή εξέταση, καθώς και συνολικά στην κάθε ΘΕ που συμμετείχαν, και τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών.

Εξέλιξη

Η έκθεση για την εξέλιξη σπουδών των φοιτητών παρουσιάζει το πλήθος των αποφοιτησάντων σε κάθε ημερολογιακό έτος, την κατανομή βαθμών και το μέσο βαθμό με τον οποίο αυτοί αποφοίτησαν, καθώς και τη διάρκεια περάτωσης των σπουδών τους σε ημερολογιακά έτη.

Στοιχεία Διδακτικού Έργου

Η έκθεση για τα στοιχεία διδακτικού έργου του ΕΑΠ παρουσιάζει το πλήθος των διδασκόντων και των τμημάτων στα οποία παρακολουθούν Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) για κάποια ΘΕ οι φοιτητές, την αναλογία φοιτητών-διδασκόντων και το πλήθος των Φοιτητών που αντιστοιχούν σε ένα Τμήμα, καθώς και το πλήθος των υποχρεωτικών ΟΣΣ και εργασιών που προβλέπει μια ΘΕ.

Εξετάσεις

Στόχος της έκθεσης είναι η καταγραφή στοιχείων για τα αποτελέσματα των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στα εξής:

  • αριθμός των φοιτητών/τριών που κατοχύρωσαν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις,
  • αριθμός των φοιτητών/τριών που προσήλθαν στις τελικές και στις επαναληπτικές εξετάσεις, και
  • αριθμός των φοιτητών/τριών που πέτυχαν ή απέτυχαν σε αυτές.