Στελέχωση της Μ.Ε.Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο, το προσωπικό της ΜΕΑΕ διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό και σε προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται και από μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ με ειδίκευση ή εμπειρία στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης της ΕΚΠ, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της διά βίου Κατάρτισης. Το προσωπικό της Μονάδας προσλαμβάνεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και διατίθεται στη ΜΕΑΕ από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΜΕΑΕ.

Η στελέχωση της Μ.Ε.Α.Ε. έχει προγραμματιστεί με βάση το ακόλουθο οργανόγραμμα:

Τομέας Αξιολόγησης

Ο τομέας αξιολόγησης αναλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων της εσωτερικής αξιολόγησης και την ετοιμασία των αντίστοιχων εκθέσεων. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 η αξιολόγηση των διδασκόντων, του διδακτικού υλικού και των διοικητικών υπηρεσιών γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά.

Ο τομέας αξιολόγησης ετοιμάζει τις εσωτερικές αναφορές με τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης των διδασκόντων, συγκεντρώνει τα στοιχεία από τις Σχολές του ΕΑΠ για την εσωτερική αξιολόγηση και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες της εξωτερικής αξιολόγησης.

Οι Εκθέσεις του τομέα,  περιλαμβάνουν στα συμπεράσματά τους:

  • τους ενδεδειγμένους – κατά την άποψη της Ακαδημαϊκής Μονάδας– τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις, και
  • ρεαλιστικούς στόχους ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, με βάση τους ρυθμούς επίτευξης στόχων κατά την τρέχουσα περίοδο.

Τομέας Επιμόρφωσης

Ο Τομέας επιμόρφωσης αναλαμβάνει την επιμόρφωση των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είχαν πρόβλημα στην αξιολόγηση, ή των νέων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ του ΕΑΠ).

Ο Τομέας επιμόρφωσης δημιουργεί (σε συνεργασία με το ΕΕΥΕΜ) εκπαιδευτικό υλικό για τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοδιδασκαλία και διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης των νέων ΣΕΠ (τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεθόδους τηλε-εκπαίδευσης).

Τομέας Ανάπτυξης & Διαχείρισης Έργων

Για την ανάπτυξη της ΜΕΑΕ υποβάλλονται προτάσεις σε ανταγωνιστικές προσκλήσεις. Για το συντονισμό της ανάπτυξης και τη διαχείριση των έργων προβλέπεται η δημιουργία του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης έργων.

Τομέας Διασφάλισης Ποιότητας

Ο Τομέας διασφάλισης ποιότητας αφορά στην παρακολούθηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΑΠ, την τήρηση του εγχειριδίου ποιότητας, την προετοιμασία των επιθεωρήσεων ποιότητας και την αξιολόγηση των διεργασιών της ΜΕΑΕ.