Κανονισμός

Στόχοι και Δραστηριότητες

Οι στόχοι της ΜΕΑΕ καθορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.2552/97 και αφορούν:

 • Την υποβοήθηση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το ΕΑΠ (παρ. 2).
 • Τη συμβολή στη διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού των ΘΕ, καθώς και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του ΕΑΠ προς τους φοιτητές (παρ. 4).
 • Την υποβοήθηση της ένταξης των αποφοίτων του ΕΑΠ στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας.
 • Με απόφαση της 65ης Συνεδρίασης (18/9/00) η ΔΕ πρόσθεσε στα καθήκοντα της ΜΕΑΕ την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η ΜΕΑΕ αναλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες (παρ.3):

 • Δημιουργία και ανάλυση στατιστικών – συγκριτικών δεδομένων που αφορούν τους φοιτητές και τους αποφοίτους και την οργάνωση των σπουδών.
 • Αξιολόγηση με ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί το ΕΑΠ.

Για όλα τα παραπάνω η ΜΕΑΕ υποβάλλει τα πορίσματά της στη Σύγκλητο και τις Κοσμητείες του ΕΑΠ (παρ. 1β) σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Ο.Δ.Π. και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους. Η ΜΕΑΕ συνεργάζεται στενά με το ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ και αξιοποιεί τα στοιχεία και το υλικό του.

Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό και σε προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται και από μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ με ειδίκευση ή εμπειρία στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης της ΕΚΠ, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της διά βίου Κατάρτισης. Το προσωπικό της Μονάδας προσλαμβάνεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και διατίθεται στη ΜΕΑΕ από τη Σύγκλητο του ΕΑΠ μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΜΕΑΕ.

Μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ του ΕΑΠ μπορούν να συνεργάζονται με αυτήν, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας, τις οποίες η ΜΕΑΕ εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό της μετά από αξιολόγηση και έγκρισή τους από το Επιστημονικό της Συμβούλιό.

Όργανα Διοίκησης

Tα όργανα διοίκησης της Μονάδας είναι α) ο Διευθυντής και β) η Επιστημονική Επιτροπή. Τα όργανα διοίκησης έχουν τριετή θητεία.

Ο Διευθυντής επιλέγεται από τη Σύγκλητο από τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές του ΕΑΠ που θέτουν υποψηφιότητα και έχουν ειδίκευση ή εμπειρία στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, της αξιολόγησης της εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διά βίου εκπαίδευσης. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων γίνεται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την επιλογή του. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών ή Επίκουρων Καθηγητών, είτε οι υποψήφιοι δεν έχουν τα παραπάνω προσόντα, η Σύγκλητος μπορεί να επιλέγει ως Διευθυντή μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ χαμηλότερης βαθμίδας.

Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 2552/97 και επιπλέον:

 • Συντονίζει το ερευνητικό έργο της Μονάδας και προεδρεύει του Επιστημονικού Συμβουλίου της.
 • Καταρτίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής και υποβάλλει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων στη Σύγκλητο, έκθεση πεπραγμένων καθώς και προϋπολογισμό και απολογισμό της Μονάδας.
 • Εισηγείται στη Σύγκλητο, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, την αγορά εξοπλισμού και άλλης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και την πρόσληψη ή απόσπαση από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ειδικών επιστημόνων για τη στελέχωση της Μονάδας με το απαραίτητο προσωπικό.
 • Μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας και των δραστηριοτήτων και προΐσταται του προσωπικού της Μονάδας.
 • Εκπροσωπεί τη Μονάδα και γενικά έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της.
 • Ενημερώνει τη Σύγκλητο και τις Κοσμητείες σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από το Διευθυντή της Μονάδας και τέσσερα μέλη ΔΕΠ  που προέρχονται από τις Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Έως ότου εκλεγεί το πρώτο μέλος ΔΕΠ στην τελευταία αυτή Σχολή, στην ΕΕ εκπροσωπούνται μόνον οι τρεις πρώτες Σχολές.

Κάθε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής του ΕΑΠ από την οποία προέρχεται.

Η Επιστημονική Επιτροπή επικουρεί το Διευθυντή στα διοικητικά του καθήκοντα. Συγκεκριμένα:

 • Διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας της Μονάδας σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει το ΕΑΠ μέσω των ακαδημαϊκών του οργάνων.
 • Αναθέτει στα μέλη του την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων στα πλαίσια της εκτέλεσης του προγραμματισμού του.
 • Μεριμνά για τη διαχείριση της περιουσίας και των εσόδων της Μονάδας.

Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή.

Λειτουργία

Το διοικητικό προσωπικό της Μονάδας στηρίζει την εκτέλεση των διαδικασιών αξιολόγησης και των συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και κατανέμεται στους διάφορους τομείς με ευθύνη του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής επικουρούμενος από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, συντάσσει τον Οικονομικό Απολογισμό, την Έκθεση Πεπραγμένων, καθώς και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό και τον Προγραμματισμό Εργασιών της Μονάδας στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Οι απολογισμοί και προγραμματισμοί αυτοί μετά την έγκρισή τους από το Επιστημονικό Συμβούλιο κατατίθενται στη Σύγκλητο.