Πρόσθετο Υλικό Επιμόρφωσης

Υλικό Επιμόρφωσης για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην απάντηση του ερωτήματος ‘τι είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και γίνεται προσπάθεια να συζητηθεί μέσα από:

  • τις κυρίαρχες θεωρητικές τοποθετήσεις.
  • τη σύνθετική παρουσίαση μια σύντομης αλλά και κατατοπιστικής ιστορικής ανασκόπησης της μέχρι σήμερα εξέλιξης της ΑεξΑΕ σε διεθνές επίπεδο.

Το επιμορφωτικό υλικό για την ΑεξΑΕ χωρίζεται σε 12 βασικές ενότητες:

Υλικό Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ΕΑΠ

Το επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει και αναλύει εκτενώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΑΠ που οφείλουν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν οι διδάσκοντες. Στόχος του συγκεκριμένου υλικού είναι η παροχή τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση των παρεχόμενων τεχνολογιών μάθησης, η ερμηνεία των αξιολογήσεων της ποιότητας του έργου των διδασκόντων και η δυνατότητα διεύρυνσης του γνωστικού ορίζοντα των διδασκόντων με πηγές πληροφόρησης. Το υλικό συμπληρώνεται με οπτικοακουστικές παρουσιάσεις των βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΑΠ. Ο σχεδιασμός και η δημιουργία αυτών των παρουσιάσεων έγιναν από το ΕΕΥΕΜ και τη ΜΕΑΕ αντίστοιχα για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που διαχειρίζονται.

Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες του ΕΑΠ:

  1. http://open.eap.gr - Τμήμα Μητρώου και Οργανωτικά Στοιχεία.
  2. https://apothesis.eap.gr/ - Ιδρυματικό Αποθετήριο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
  3. http://centra.eap.gr - Εικονικές Τάξεις - Τηλεδιασκέψεις.
  4. http://study.eap.gr - Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
  5. http://axiologisi.eap.gr - Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης.
  6. http://lib.eap.gr - Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ.

Εναλλακτικό Επιμορφωτικό Υλικό.

Καλές Πρακτικές στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ)

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται, ενδεικτικά, παραδείγματα καλών πρακτικών, τα οποία διαμόρφωσαν ορισμένοι καθηγητές - σύμβουλοι του Ε.Α.Π. που μετέχουν στην ομάδα των επιμορφωτών των μελών Σ.Ε.Π.

Τα μέλη Σ.Ε.Π., βλέποντας τα παρακάτω παραδείγματα, μπορούν να αντλήσουν ιδέες για κατ΄αναλογίαν εφαρμογές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις της δικής τους Θεματικής Ενότητας.

Περιεχόμενα