Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστές

Παράλληλα με την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές πραγματοποιείται και η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους συντονιστές. Η συμμετοχή των συντονιστών είναι υποχρεωτική.

Ο συντονιστής εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ) και μέσω της υπηρεσίας «Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστές» αξιολογεί το διδακτικό προσωπικό της θεματικής ενότητας την οποία συντονίζει. Επιπρόσθετα, ο συντονιστής καταχωρεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη φόρμα, κείμενο το οποίο αποτελεί την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης αξιολόγησης.

Η ΜΕΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζει στους συντονιστές, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση. Επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους χρήστες προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγησή τους.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους συντονιστές γίνεται με την εξής διαδικασία:

  1. Η ΜΕΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της αξιολόγησης και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα δέχεται αξιολογήσεις από τους συντονιστές.
  2. Ο συντονιστής εισέρχεται στο σύστημα το οποίο ελέγχει αν έχει δικαίωμα αξιολόγησης και σε ποιες θεματικές ενότητες.
  3. Ο συντονιστής επιλέγει τη θεματική ενότητα που τον ενδιαφέρει και συμπληρώνει για κάθε διδάσκοντα της θεματικής ενότητας την τεκμηριωμένη αξιολόγησή του. Ο συντονιστής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την αξιολόγηση για να μπορέσει να την επεξεργαστεί ξανά στο άμεσο μέλλον (μέσα στα χρονικά όρια της αξιολόγησης) ή να την υποβάλλει οριστικά στο σύστημα.
  4. Με τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι συντονιστές έχουν δικαίωμα να αξιολογούν, δημιουργούνται αναφορές με συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά στοιχεία αποτελεσμάτων αξιολόγησης που είναι διαθέσιμα σε μέλη ΣΕΠ, σε συντονιστές και σε Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ).

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Βασική αρχή του ΕΑΠ είναι η ανατροφοδότηση των αξιολογουμένων. Οι αξιολογούμενοι μπορούν να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους και κατά συνέπεια τα σημεία στα οποία τυχόν θα χρειαστεί να βελτιώσουν το έργο τους.

Οι συντονιστές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησής από τους φοιτητές στα μέσα Μαΐου έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση των διδασκόντων της θεματικής ενότητας που συντονίζουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των νέων μελών ΣΕΠ της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. Η διάθεση των αποτελεσμάτων είναι ηλεκτρονική.

Για τον ίδιο λόγο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα και στους Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών.