Υπηρεσία Ιστορικού Αξιολόγησης

Η υπηρεσία του «Ιστορικού Αξιολογήσεων» διατίθεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΣΗΑ). Δικαίωμα πρόσβασης έχουν όλοι οι διδάσκοντες του ΕΑΠ, οι συντονιστές και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ). Η υπηρεσία του «Ιστορικού Αξιολόγησης» περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες με διαφορετικές δυνατότητες ανάλογα με το ρόλο του χρήστη:

Διδάσκων

Ο διδάσκων κατά την είσοδο του στην υπηρεσία του «Ιστορικού Αξιολογήσεων» έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν σε θεματικές ενότητες που διδάσκει ή είχε διδάξει σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Στην υπηρεσία του Ιστορικού για τους διδάσκοντες εμφανίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των φοιτητών, η βαθμολογία του συντονιστή και η συνολική βαθμολογία για κάθε τάξη και για κάθε ακαδημαϊκό έτος που δίδαξαν.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αναφοράς των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για τον διδάσκοντα για ένα ή πολλά ακαδημαϊκά έτη. Επιπλέον, ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει και να εκτυπώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσθέτοντας τα σχόλια των συντονιστών.

Συντονιστής

Ο συντονιστής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν σε θεματική ενότητα που διδάσκει ή έχει διδάξει σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (όπως και ο διδάσκων) και επιπλέον έχει πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε θεματικές ενότητες που συντονίζει ή συντόνιζε κατά το παρελθόν.

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ο συντονιστής έχει πρόσβαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται για τη συγκεκριμένη ΘΕ και στον αξιολογικό πίνακα διδασκόντων. Τέλος, ο συντονιστής έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει πληροφορίες που περιέχονται στους παραπάνω πίνακες.

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών

Ο Διευθυντής ενός Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΣ) έχει πρόσβαση σε τρεις διαφορετικές ενότητες που προσφέρονται μέσω της υπηρεσίας «Ιστορικό Αξιολόγησης».

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μία λίστα των προγραμμάτων σπουδών που έχουν υπό την εποπτεία τους. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι ΔΠΣ έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν σε όλες τις θεματικές ενότητες με τον ρόλο του αντίστοιχου συντονιστή της επιλεχθείσας θεματικής ενότητας.

Η δεύτερη ενότητα εμφανίζει τις θεματικές ενότητες, στις οποίες οι ΔΠΣ έχουν και ρόλο  συντονιστή.

Τέλος, η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τις θεματικές ενότητες που διδάσκει ή είχε διδάξει ο ΔΠΣ κατά τα προηγούμενα έτη.