Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

H ΜΕΑΕ καταγράφει μέσω κατάλληλων δρασεων τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα κατόπιν γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης. Η καταγραφή γίνεται με την συμπλήρωση κατάλληλης απογραφικής φόρμας η οποία αποστέλλεται στον Πρόεδρο του ΕΑΠ, στους Κοσμήτορες των Σχολών, στους Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΣ) καθώς και στον επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημερωση της ευρύτερης κοινότητας του ΕΑΠ (Φοιτητές, Διοικητικό Προσωπικό, Μέλη ΔΕΠ/ΣΕΠ) σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δράσης.

Γενικές Δράσεις Αξιοποίησης

Οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Σπουδών επιδιώκουν και εξαίρουν τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών, στη διαδικασία της αξιολόγησης, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα. Σε περιπτώσεις μη ικανοποιητικών ποσοστών συμμετοχής, η συντριπτική πλειοψηφία των ΔΠΣ αναζήτησε τα αίτια που οδήγησαν στην αποχή και προχώρησε σε κατάλληλες διορθωτικές παρεμβάσεις, προς αποφυγή του φαινομένου και σε επόμενες αξιολογήσεις.

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν από τις επιμέρους επιτροπές των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) ως εργαλείο αναθεώρησης των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών τους, αλλά και ως μέσο εντοπισμού αδυναμιών που αφορούν στη γενικότερη οργάνωση του ΠΣ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής ενέργειες:

Αναδιαμόρφωση χρονοδιαγράμματος μελέτης,

  • Επανεξέταση της επικοινωνίας μεταξύ Διδασκόντων - Φοιτητών,
  • Καθορισμός απαιτήσεων για αποτελεσματικότερη οργάνωση των ΟΣΣ,
  • Συγχώνευση Θεματικών Ενοτήτων, και
  • Δημιουργία νέων Θεματικών Ενοτήτων.
  • Επίσης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επηρέασαν με έμμεσο τρόπο την πολιτική προβολής και εξωστρέφειας ορισμένων ΠΣ, οδηγώντας τα σε αναθεώρηση των προηγούμενων τακτικών τους.

Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού Υλικού (ΕΥ) που παράγεται ή εκδίδεται από το ΕΑΠ, απασχόλησε ιδιαίτερα τους ΔΠΣ. Σε αρκετές ΘΕ υπήρξε έντονα η ανάγκη επικαιροποίησης, αναθεώρησης και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και αντικατάστασης ορισμένων τόμων, βάσει σχολίων και βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη απ’ όλους τους ΔΠΣ κατά τη διαδικασία επιλογής του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Μέλη ΣΕΠ). Κριτήρια όπως, η συχνή χαμηλή βαθμολογία, τα μη θετικά σχόλια των φοιτητών αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά ορισμένων ΣΕΠ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μη επαναπρόσληψή τους. Στον αντίποδα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Διδασκόντων χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή τους με στόχο τη συμμετοχή σε πιλοτικές δράσεις του ΕΑΠ (Σεμινάρια Επιμόρφωσης).

Διερευνήθηκαν από τους ΔΠΣ περιπτώσεις όπου η βαθμολογία που συγκέντρωναν ορισμένοι ΣΕΠ από τους Φοιτητές ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, σε σχέση με τη βαθμολογία που τους έδινε ο Συντονιστή της ΘΕ. Επιπλέον, το φαινόμενο της άριστης βαθμολόγησης όλων των ΣΕΠ από το Συντονιστή τους απασχόλησε τους ΔΠΣ στις επιμέρους επιτροπές των ΠΣ. Οι Συντονιστές κλήθηκαν να αιτιολογήσουν τη βαθμολόγηση και στις δύο περιπτώσεις.